Duurzame Energie vóór en dóór inwoners van de gemeente Voorst
Duurzame Energie vóór en dóór
inwoners van de gemeente Voorst

Burgers met energie

Burgers met energie

Wie zijn wij?

Burgers met Energie is een burgercollectief van inwoners van de Gemeente Voorst. Gezamenlijk zetten wij ons in voor een beter klimaat en de realisatie van doelstellingen uit het Klimaatkoord. Als inwoners van de Gemeente Voorst richten we ons primair op de realisatie van doelstellingen binnen de eigen gemeente. Daarnaast nemen we deel aan netwerken en overleggen binnen de (RES) Stedendriehoek/Cleantech.

Als burgercollectief vervullen we een aanjaagfunctie voor projecten op het gebied van energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Hierbij zien we onszelf als ambassadeurs van klimaatverbetering van waaruit we actief werken aan draagvlak voor de energietransitie

Daarnaast initiëren we zelf ook projecten. Daarbij willen we burgers de mogelijkheid bieden om financieel te participeren via een Energiecooperatie.  Meer informatie over de Energiecoöperatie is te vinden op deze website.

Agrariërs aan de slag met verduurzaming

Burgers met Energie helpt agrariërs in de gemeenten Voorst en Apeldoorn met de verduurzaming van hun bedrijf. Voor een kleine eigen bijdrage van €295,- (excl. BTW) kunnen agrariërs deelnemen aan een verduurzamingsproject dat speciaal voor hen is ontwikkeld. Met behulp van een energiescan wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en het duurzaam opwekken van energie middels zon op dak.

Teuge op weg naar eigen energiebedrijf

Ons project in Teuge (gemeente Voorst) kreeg afgelopen weken een forse boost. Teuge is op weg naar een eigen energiebedrijf, een zogenaamde Smart Energy Hub waarin energie lokaal wordt opgewekt, verdeeld en gebruikt.
Een werkgroep van Algemeen Belang Teuge is samen met Burgers met Energie al enige tijd bezig met voorbereidende gesprekken en onderzoeken. In het gemeentehuis in Twello ontving de werkgroep een mooie Duurzaamheidsbijdrage van €12.500,- uit handen van Barry van de Lagemaat, directeur coöperatieve Rabobank. Omdat de coöperatieve Rabobank 125 jaar bestaat, stelde Rabobank €125.000,- per leefgebied beschikbaar voor lokale duurzaamheidsoplossingen en projecten waar iedereen beter van wordt. Met deze bijdrage en de subsidie van de gemeente Voorst en Regio Stedendriehoek (regiodeal) kan het project een volgende fase ingaan: die van het technisch/juridisch voorontwerp, een van de eerste bouwstenen van de Smart Energy Hub. Hiervoor wordt in de komende periode berekend hoeveel energie er gezamenlijk middels zon-op-dak en parkeerplaatsen opgewekt kan worden en hoe zich dat verhoudt tot de verschillende groepen gebruikers.

Achtergrond van het project
De wereld verandert, het klimaat verandert, de energiewereld verandert. Dat kan niemand ontgaan zijn. Fossiele energie raakt op, kan niet meer, mag niet meer en wordt steeds duurder. We zijn wereldwijd, in Nederland en ook in de gemeente Voorst al bezig met het creëren van nieuwe energiebronnen. Energie die opgewekt wordt door de zon, door wind, door water, door …...

Omdat zon en wind niet 24/7 beschikbaar zijn moeten we de opgewekte (soms) overtollige energie ook tijdelijk kunnen opslaan om later te gebruiken. De gedachte is dat Teuge zijn eigen energie opwekt, opslaat en zelf gebruikt. En daarmee is het dorp nauwelijks meer afhankelijk van andere, veelal duurdere energieleveranciers.

Het Teugse project is bijzonder in zijn soort, omdat het al rekening houdt met de nieuwe Energiewet die dit jaar naar verwachting vastgesteld wordt. Deze wet maakt het mogelijk dat ondernemers, verenigingen en particulieren onderling ‘energie uitwisselen’.

Uniek en innovatief project
Op Airport Teuge wordt al geruime tijd innovatief gewerkt door 's werelds eerste elektrische vliegschool, E-Flight Academy. Met behulp van hun Hangaar van de toekomst, genaamd E-Deck, vliegen ze met vier elektrische vliegtuigen gevoed door zonne-energie, opgeslagen in een gigantische batterij langs de landingsbaan. Ze zijn ook betrokken bij het project, en naar verwachting zal de samenwerking in een later stadium worden geïntensiveerd.
Alle partijen die tot nu toe betrokken zijn, staan in de volle breedte achter het initiatief; van (sport)vereniging tot agrariër tot ondernemer op of buiten het vliegveld. Binnenkort zullen ook de inwoners van Teuge uitgebreid geïnformeerd worden over wat dit voor hen kan betekenen. Vóór en dóór burgers dus en dat is ook de visie van Burgers met Energie.

Er is een breed samengestelde enthousiaste werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit alle geledingen, inclusief de ondernemers en verenigingen, die de financiële bijdragen daadwerkelijk gaan omzetten in resultaat. Alle deelnemende partijen die een directe bijdrage kunnen leveren, tekenen op dit moment de Intentieverklaring, inclusief de netbeheerder Liander en de Gemeente Voorst.

Op de foto van links naar rechts:

Evert-Jan Feld van E-deck
Jelleke Bosma, beleidsadviseur duurzaamheid Gem. Voorst
Lucas Harbers, voorzitter ABT
Rosmarijn Boender, wethouder EZ & Financiën Gem. Voorst
Barry van de Lagemaat, directeur coöperatieve  Rabobank
Wilco Hekkert, procesbegeleider namens Energiecoöperatie Burgers met Energie
Gert Post, Ondernemer bedrijventerrein Teuge
Bart van der Linden, vertegenwoordiger PECO
Arne Pruijt, vertegenwoordiger commissie Energietransitie Teuge
Stefanie Verwaaijen, vertegenwoordiger bestuur ABT, dorpscontactpersoon.

 

Onze visie

Als Burgers met Energie werken we nauwgezet vanuit een vastomlijnde visie. Deze visie bestaat uit vier pijlers.
Lees er hieronder meer over.

Onze 4 pijlers

Zorg voor natuur en landschap

In al onze projecten staat de bescherming van natuur en landschap voorop. Dit betekent dat onze projecten altijd worden gerealiseerd op zorgvuldig afgewogen locaties. Als Burgers met Energie staan wij voor behoud van natuur en Nationaal Landschap.

Zonneladder

In de ontwikkeling van initiatieven werken wij nadrukkelijk vanuit de zonneladder. Dit betekent dat wij ons in eerste instantie richten op de zogenoemde ‘no regret’ locaties. Onder deze noemer vallen onder andere zonnepanelen op daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken.

Draagvlak onder inwoners

Eén van de kerndoelen van Burgers met Energie is dat we als burgers samenwerken. Dat betekent dat we leven vóór en dóór draagvlak vanuit de samenleving. Deels doordat burgers onze projecten ondersteunen en deels doordat zij participeren in onze projecten. Burgers met Energie wil inwoners van de Gemeente Voorst actief betrekken en met hen het gesprek voeren over verduurzaming binnen hun leefomgeving.

Samenwerking

Als collectief, maar ook als coöperatie, werken we intensief samen met experts en andere partijen. Zo winnen we advies in waar nodig, nemen we deel aan netwerkbijeenkomsten, regionale en lokale overleggen en staan we nauw in contact met de Gemeente Voorst. Als energiecoöperatie delen we graag onze kennis en werken we samen met andere coöperaties binnen de regio, ook waar het de participatie en financiering van projecten aan gaat. Wij geloven in een model van ‘samen bereiken we meer’, waarin ons gezamenlijk belang voor de realisatie van klimaatdoelen centraal staat.

Clean Tech Regio

Regionale Energie Strategie

Gemeente Voorst

Duurzaamheid in de gemeente Voorst

Klimaatakkoord

Klimaatbeleid Nederland
© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.